Hoppa till innehåll

Skadeförebyggande arbete

Vi på GarBo tror på långsiktigt byggande. Det betyder att vi verkar för säkrare byggprocesser och ökad trygghet för dem som ska bo. Vårt tekniska råd har som uppdrag att identifiera nuvarande och framtida problemområden så att vi kan bli bättre att arbeta skadeförebyggande.

Tekniska rådet bevakar nya material, produkter och konstruktioner som används i bostadsproduktion för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella risker i byggprocessen.

Varför är detta viktigt?

När leverantörer presenterar nya material är det inte alltid självklart att entreprenörerna utbildas i hur materialen ska hanteras och monteras. Forskning och testning kommer heller inte alltid i första hand när nya produkter lanseras.

I de flesta fall blir det inga allvarliga konsekvenser ens om det görs stora fel i användningen, men ibland används materialen på känsliga delar av ett hus eller så är säkerhetsmarginalerna små. I de fall då känsliga lägen sammanfaller med små säkerhetsmarginaler uppstår problem som kan leda till stora konsekvenser som utvecklingsfel.

Utvecklingsfel kallas fel som uppstår då ett arbete vid ett tillfälle utförs på ett vedertaget och spritt sätt senare visar sig vara felaktigt när det finns bättre kunskap om till exempel korrekt utförande. Oftast är det först efter flera år som denna problematik blir känd.

Hur kan det bli så?

När designtrender uppstår är det vanligt att vissa material eller konstruktioner snabbt får stor spridning och används av många. Oftast handlar detta om nya material som skapar stora och revolutionerade förenklingar för branschen. Om nya material inte testas ordentligt eller kunskapen kring utförandet är låg finns överhängande risker för skadeproblematik.

Tekniska rådets mål är att upptäcka eventuella risker med nya sätt att bygga och lyfta vikten av fokus och kontroll i utförandet. För att vi ska kunna bo bra i hus som håller länge. Både nu och i framtiden.

Goda Exempel – Energieffektivisering, möjligheter och risker

Goda exempel – Energieffektivisering, möjligheter och risker är den sjunde skriften i rapportserien Goda exempel från GarBos tekniska råd. Den beskriver ett antal möjligheter och risker med energieffektivisering med hjälp av ett antal exempel. Med rätt åtgärder kan energieffektiviserande åtgärder hjälpa till att uppfylla viktiga klimat- och miljömål samtidigt som driftekonomi och upplevd inomhusmiljö förbättras.  

Energifrågan är ständigt aktuell och krav på energianvändning för byggnader riktas i huvudsak mot nyproduktion, men inom EU förhandlas nu även om krav på effektivisering av det befintliga beståndet. Den kraftiga prisökningen under vintern 2022-2023 samt avisering för ökade priser för fjärrvärme gör att en väl isolerad och energisnål byggnad, tillsammans med val av uppvärmningskälla, är den bästa försäkringen mot stigande energikostnader. 

Goda Exempel – Energieffektivisering, möjligheter och risker ›  

Goda Exempel - Bygg fuktsäkert med väderskydd

Konsekvenserna med en ökad användning av trä i byggande är att kraven på ett fuktsäkert byggande hamnar mer i fokus. Framför allt med tanke på att medeltemperaturen på jorden stiger och vi går mot ett fuktigare klimat med mildare vintrar och större nederbördsmängder. Väderskydd har dessutom stora fördelar oavsett byggmaterial, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.

Rapporten belyser vikten av att bygga fuktsäkert oavsett byggmaterial och är liksom övriga rapporter en viktig del i vår strävan efter att skapa ett mer effektivt och problemfritt samhällsbyggande som ger stora värden för kunder och brukare. 

Goda Exempel - Bygg fuktsäkert med väderskydd ›  

Goda Exempel - Systemtänkande

Då byggnader blir mer högisolerade och installationssystemen mer avancerade är både systemets avgränsning och en medvetenhet för att fånga upp styrande faktorer viktiga. Ett system kan ses som något som består av flera samverkande komponenter, faktorer eller funktioner. Om någon del ändras så påverkar det andra delar i systemet, och ändras flera delar samtidigt är det svårt att förutse effekten.

Syftet med den andra rapporten är att tydliggöra vikten av samverkan mellan aktörer och förståelsen för det komplexa system som en byggnad är. Rapporten riktar sig främst till professionella aktörer så som byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter och byggare, i syfte att ge både inspiration och konkreta råd. Klicka in på länken nedan för att läsa mer.

Goda Exempel - Systemtänkande ›  

Goda Exempel - Lågenergihus

Det finns stora möjligheter med att bygga hus med låg energianvändning, men det är flera faktorer som spelar in. Utvecklingen i samhället innebär att det uppstår nya och andra behov som påverkar energi- och effektbehov när vi bygger bostäder. Detta sker vid byggandet av flerbostadshus, såväl som småhus eller andra former av boende. 

Syftet med rapporten är att belysa möjligheterna med att bygga hus med låg energianvändning och vilka faktorer som är viktiga att tänka på för att du ska nå ett bra slutresultat. Klicka in på länken nedan för att läsa mer.

Goda Exempel - Lågenergihus ›  

Bostadsrättsguiden

Att köpa en bostadsrätt är ett stort steg i livet. Därför är det viktigt att allt blir rätt. Den här guiden har tagits fram av GarBos tekniska råd för att köparen på ett enkelt sätt ska kunna förbereda sig för att köpa en bostad.

Det finns flera viktiga saker att hålla koll på för att beslutet ska bli rätt på lång sikt. I Bostadsrättsguiden har vi samlat de viktigaste frågorna som är aktuella för en köpare att tänka på för att kunna göra ett så genomtänkt och tryggt köp som möjligt.

 Bostadsrättsguiden ›  

15 byggtrender – så förebygger vi riskerna

Med nya trender utvecklas nya sätt att bygga bostäder, men kunskapen om potentiella risker finns inte alltid där. Det är bakgrunden till rapporten 15 byggtrender – så förebygger vi riskerna som ges ut av GarBos tekniska råd.

Fuktskador, röta, läckage och brandrisk. Det är några av de problemområden som uppmärksammas i rapporten om byggtrender och vad som kan hända om rätt arbetssätt vid byggnationen inte tillämpas. Nya vanor och samhällskrav kräver nya byggtekniska lösningar, men det är inte alltid som beprövade metoder hinner tas fram innan de börjar användas. Nya material och nya metoder introduceras ibland för snabbt, utan att eventuella nackdelar blir belysta.

Syftet med rapporten är att göra branschen uppmärksam på ett antal aktuella exempel som kräver ökad uppmärksamhet både vid projektering, utförande och underhåll.

 Rapport om byggtrender ›     

Täta hus

2016 kom rapporten om täta hus. En pådrivande faktor som låg till grund för rapporten var att skador på grund av otätheter i nybyggda hus hade ökat i GarBos skadestatistik. Problemen handlar inte bara om att husens försämrade energiegenskaper och boendekomfort utan också om risken för fuktskador till följd av kondensbildning inuti väggarna.

Syftet med rapporten var att öka medvetenheten om vikten att bygga täta hus och ta reda på vilka riskmoment som finns i nuvarande och kommande byggnationer av bostäder.

 Rapport om täta hus ›      

Golvbrunnar

Under 2015 släppte GarBo Golvbrunnsrapporten. Rapporten är ett resultat av en djupare undersökningar kring felmonterade golvbrunnar, en av de absolut vanligaste skadeanmälningarna som GarBo får in.

Syftet med projektet var att ta reda på vilka fel som görs vid montering av golvbrunnar i nybyggda småhus och återinföra kunskapen till byggbranschen så att såväl golvbrunnarna som dess anslutningar blir korrekt monterade. Undersökningen som låg till grund till rapporten visade att nästan var tredje golvbrunn var felmonterad.

GarBos och Tekniska rådets mål är att minimera antalet fel och riskerna för kommande skador som uppstår på grund av felaktigt monterade golvbrunnar.

 Golvbrunnsrapporten › 

GarBos tekniska råd

Lars Tobin

Lars Tobin

AT Consult
My Lundin

My Lundin

Lidingö Stad
Peter Wipp

Peter Wipp

Punkthöjden
Mårten Lindström

Mårten Lindström

More10 AB
Jan-Ulric Sjögren

Jan-Ulric Sjögren

Stockholms stad
Lennarth Åstrand

Lennarth Åstrand

Calleon Konsult AB
Roger Blomqvist

Roger Blomqvist

Byggbranschföreningarna
Mathias  Karlstad

Mathias Karlstad

OBOS
Kristina Gabrielii

Kristina Gabrielii

Gabrielii Development AB