Hoppa till innehåll

Garantibesiktning

Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren. Det får anses underförstått att ytterligare en garantibesiktning vid utgången av den längre garantitiden inte ska ske.

Syftet med garantibesiktning är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, dvs fel som i regel funnits vid slutbesiktning men då inte märkts och inte heller bort märkas. Ibland är det svårt att avgöra om ett fel har sin grund i ett ej kontraktsenligt utförande eller annan orsak. En väggspricka kan bero på felaktigt underarbete eller på olämplig väggkonstruktion. I tveksamma fall får en betydelsefull sådan fråga hänskjutas till Särskild utredning.

Besiktningsmannen ska vid garantibesiktning inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning.

Garantibesiktningen ska normalt inte omfatta ej avhjälpta fel från slutbesiktningen. Om parterna önskar det kan sådana fel som noterats i tidigare besiktning men ännu inte blivit avhjälpta antecknas under särskild rubrik eller i särskild bilaga.

Lämpligare är dock oftast att efterbesiktning efter garantibesiktning även omfattar eventuellt kvarvarande anmärkningar från tidigare besiktningar.

Beställ offert