Granskat hus – en dolda fel-försäkring från Gar-Bo

När du ska sälja ditt hus vill du gå vidare med lätta steg, fokusera på din nya bostad och slippa oroa dig för obehagliga samtal från köparen. Med Granskat hus försäkrar du dig mot dolda fel i tio år efter husförsäljningen. Och lämnar samtalen till oss.

Beställ Granskat hus genom att mejla till .

Vår dolda fel-försäkring täcker bland annat

  • Dolda fel i tio år. Med dolda fel avses fel i besiktad byggnad som inte gick att upptäcka vid tidpunkten för husaffären och som köparen inte hade kunnat förvänta sig utifrån husets ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter.
  • Fel som inte gick att upptäcka men som du borde ha förväntat dig. Du behöver alltså inte ha en diskussion om huruvida felet är dolt eller inte.
  • Fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, men som har orsakat en följdskada på byggnaden.
  • Besiktningsmissar. Alltså fel som besiktningsmannen uppenbart borde ha upptäckt vid besiktningstillfället.
  • Kostnader för juridisk hjälp vid eventuell tvist.
  • Merkostnader för skada på vidbyggt garage eller carport.

Försäkringen omfattar en besiktad byggnad och garage eller carport som till största del används för privat bruk och gäller i tio år från och med tillträdesdagen under förutsättning att alla krav uppfylls.

Beställ Granskat hus i god tid innan du säljer ditt hus. Då har du en chans att rätta till fel och brister innan visning och får möjligheten att använda försäkringen som ett försäljningsargument.

Dolda fel-försäkring för hus – hur fungerar den?

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år efter husförsäljningen. När du säljer med Granskat hus lämnar du över stora delar av ansvaret till Gar-Bo.

Gar-Bos dolda fel-försäkring som ingår i Granskat hus heter Överlåtelseförsäkring och är en så kallad objektsförsäkring. De flesta dolda fel-försäkringar innebär att säljaren blir ansvarig för att göra skadeanmälan och skicka in alla dokument. Har du Gar-Bo Överlåtelseförsäkring lämnas försäkringsskyddet över till köparen.

Det betyder att om köparen misstänker att det finns ett fel som kan omfattas av försäkringen tar hen direkt kontakt med Gar-Bo som utreder ärendet och vem som bär ansvaret för skadan.

Säljer du med Granskat Hus behöver du alltså inte engagera dig i eventuella dolda fel-relaterade skador på fastigheten du sålt under de tio åren efter tillträdesdagen som du är ansvarig, förutsatt att du följt Gar-Bos råd och instruktioner.

Vem kan teckna försäkringen?

Granskat hus kan tecknas av fysisk person eller dödsbo som är säljare av villa, kedjehus, radhus eller fritidshus i Sverige.

För att teckna en försäkring görs först en särskild försäkringsbesiktning där en expert bedömer husets skick. Besiktningen ingår alltid då du tecknar Granskat hus och motsvarar Gar-Bos Överlåtelsebesiktning+.

Granskat hus kan också tecknas av husköparen.

Gör avdrag för din dolda fel-försäkring

Vår dolda fel-försäkring är avdragsgill. Det betyder alltså att du som säljare kan ta upp den som försäljningskostnad när du deklarerar. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Ersättning

Du väljer själv ersättningsnivå för din dolda fel-försäkring som delas in i tre olika klasser – en miljon, en och en halv miljon och två miljoner.

Försäkringen kan ge en total ersättning på upp till två miljoner kronor, vilket är ett av marknadens högsta ersättningsbelopp.

Ersättningen gäller för ett eller flera fel men kan aldrig gå över maxtaket och kan heller aldrig överstiga byggnadens marknadsvärde.

Försäkringen är självriskbefriad.

Pris

Granskat hus för säljare med försäkringsbelopp en miljon kostar 17 750 kronor . Priset baseras på din valda ersättningsnivå. Det finns tre olika ersättningsnivåer för Granskat hus –  en miljon, en och en halv miljon och två miljoner kronor. Du betalar först då huset är sålt.  

Skicka din förfrågan till för att få ditt pris.

Försäkringen gäller inte

  • Fel, skada eller annan anmärkning som antecknats i besiktningsprotokollet.
  • Om fortsatt teknisk utredning rekommenderats av besiktningsmannen.
  • Fel i utrymmen som noterats som obesiktade. Det kan till exempel vara utrymmen som besiktningsmannen inte haft möjlighet att komma åt vid besiktningstillfället.
  • Fel, brist eller följdskada som säljaren avsiktligt har undanhållit eller gett felaktig eller missvisande uppgift om.

Viktigt att tänka på

Säljare

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att du som säljare skickar in första sidan av kontraktet så snart ditt hus är sålt och betalar fakturan inom utsatt tid. Här ska alltid tillträdesdatum framgå.

Inför försäljningen ska du informera köparen och besiktningsmannen om allt du vet om husets skick.

Se till att du har bra koll på vad du behöver hjälpa till med när besiktningsmannen kommer. Att du har en lämplig stege hemma och ser till att visa alla öppningar så att besiktningsmannen får tillträde till alla utrymmen är viktigt. De utrymmen som besiktningsmannen inte kommer åt att besikta omfattas nämligen inte av försäkringen.

Gar-Bo rekommenderar att du som säljare alltid låter köparen ta del av besiktningsprotokollet och försäkringsvillkoren innan köpekontraktet tecknas.

Köpare

Som köpare av en villa eller ett fritidshus har du en långtgående undersökningsplikt. Även om det gjorts en besiktning har du som köpare en kvarstående undersökningsplikt gällande de delar av fastigheten som inte omfattas av besiktningen. Det kan vara undantag som avloppsanläggning, altan och el- eller vatteninstallationer.

Om du som köpare upptäcker en skada i ditt nya hus som kan omfattas av din dolda fel-försäkring vänder du dig direkt till oss på Gar-Bo med ditt anspråk. Även om du har som avsikt att anmäla skadan har du som husägare alltid skyldighet att begränsa skadan när du upptäckt den.

Det är viktigt att du som köpare förstår innehållet i besiktningsprotokollet och Gar-Bo rekommenderar alltid en besiktningsgenomgång med ansvarig besiktningsman. Detta kallas även köpargenomgång och innebär att du bokar en tid med besiktningsmannen då ni träffas och går igenom innehållet i besiktningsprotokollet och resultatet av besiktningen.

Energideklaration

Innan huset ska säljas ska ägaren se till att det görs en energideklaration där en oberoende och certifierad energiexpert går igenom huset och gör en sammanställning av energiförbrukningen. I energideklarationen ingår bland annat uppgifter om energianvändning för uppvärmning, komfortkyla och husets fastighetsel.

Vi på Gar-Bo jobbar med särskilt utvalda experter som gör en noggrann och professionell genomgång av husets energianvändning.

Du kan lägga till energideklaration när du beställer Granskat hus, eller boka den separat.