Integritetspolicy

Gar-Bos behandling av dina personuppgifter 

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas. GDPR ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Som personuppgifter räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person. 

Gar-Bo värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter. Gar-Bo är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer kring dataskydd. Du kan även känna dig trygg med att Gar-Bo inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag. 
 
Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka privatpersoners skydd vid behandling av personuppgifter. T.ex. innebär de nya reglerna att du som registrerad har ett antal rättigheter. Här nedanför kan du läsa om hur Gar-Bo behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc. 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Gar-Bo är ett samlingsnamn som i denna integritetspolicy representerar verksamheten i följande bolag;

Gar-Bo AB, org. nr. 556351-6359

Gar-Bo Försäkring AB, org. nr 516401-6668 och

Gar-Bo Besiktning AB, org. nr 556408-9695

Bolagen har gemensamma kontaktuppgifter som framgår nedan. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är det bolag som du har avtal eller kontakt med och uppgift om detta hittar du i din offert, ditt försäkringsbesked, ditt besiktningsprotokoll eller i din korrespondens med oss. Som utgångspunkt gäller att om dina kontakter med oss rör försäkring är ansvarigt bolag Gar-Bo Försäkring AB och om du är i kontakt med oss rörande tjänster så som till exempel besiktning är Gar-Bo Besiktning AB ansvarigt bolag.

Dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt avtal och dina kontakter med oss behandlas också i ett register för bland annat ärendehantering och marknadsföring som är gemensamt för alla bolagen. Bolagen har ett gemensamt ansvar för personuppgiftsbehandlingen i detta register.

Vilka personuppgifter behandlar Gar-Bo om mig? 

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer och mailadress), personnummer, fastighetsbeteckning och kontonummer. Om du är besiktningskund behandlar vi även uppgifter om besiktningen såsom protokoll. Om du är försäkringskund behandlar vi även försäkringsinformation och information som vi inhämtar i samband med ett eventuellt skadeärende.

För vilka syften behandlar Gar-Bo mina personuppgifter? 

Gar-Bo Försäkring AB behandlar dina uppgifter för att kunna administrera försäkringsavtalet med dig. Det inkluderar bl.a. att bedöma din försäkringsansökan, beräkna premier, utreda skadeärenden och göra riskbedömningar. Är du kund till Gar-Bo Besiktning AB behandlar vi dina uppgifter för att kunna administrera vårt avtal om tjänster, till exempel besiktning med dig.

Gar-Bo behandlar även dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att kunna erbjuda dig intressanta och relevanta erbjudanden. Om du representerar någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera vårt avtalsförhållande och/eller marknadsföra våra tjänster i förhållande till din arbetsgivare eller den du representerar. Gar-Bo behandlar även personuppgifter för affärs- och metodutveckling.

Vad har Gar-Bo för laglig grund för behandlingen av mina personuppgifter? 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi är också skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag, t.ex. rörande penningtvätt och bokföring. Gar-Bo Försäkring AB har även en skyldighet att behandla personuppgifter för att uppfylla regelverk för försäkringsverksamheten.

Därutöver kan Gar-Bo komma att hantera dina personuppgifter när vi har ett berättigat intresse av att göra det, t.ex. för att kunna hantera avtalsrelationer med leverantörer och samarbetspartners, vid marknadsföring och för att kunna vidareutveckla vår verksamhet. 

Varifrån hämtar Gar-Bo mina personuppgifter? 

Från våra försäkringskunder samlar vi in personuppgifter direkt, t.ex. när du ansöker om en försäkring hos oss eller i samband med en skadeanmälan. Vi samlar även in information direkt från våra besiktningskunder i samband med beställning och genomförande av besiktning. Vi samlar även in uppgifter från samarbetspartners t.ex. från husföretag i samband med byggnation av ett hus, från en mäklare vid köp av ett hus eller från en upplysningstjänst som tillhandahåller fastighetsinformation. I vissa fall när det är nödvändigt kan vi även komma att samla in uppgifter från myndigheter som Skatteverket och Lantmäteriet, folkbokföringen samt kreditupplysningsföretag. 

Skickar Gar-Bo mina personuppgifter till någon utomstående? 

Uppgifter om en försäkring, försäkringstagare eller besiktning kan komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen eller där vi enligt lag måste lämna ut uppgifterna till myndigheter. När det är nödvändigt, t.ex. i ett skadeärende, kan Gar-Bo Försäkring AB komma att lämna ut dina uppgifter till skadekontrollanter, besiktningsmän och hantverkare.  

Var behandlas mina personuppgifter? 

Gar-Bo behandlar i första hand dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om vi ändå skulle använda oss av exempelvis en leverantör som finns utanför EU/EES, ser vi till att tillräckliga säkerhetsåtgärder finns för att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt genom s.k. standardiserade dataskyddsbestämmelser. 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs för syftet med behandlingen och därefter gallras de i enlighet med särskilda rutiner. 

För dig som försäkringskund innebär det exempelvis att vi behandlar dina uppgifter under försäkringstiden och därefter i elva år, d.v.s. under den preskriptionstid som gäller för försäkringsärenden. Om skada uppstår sparar vi dina uppgifter under elva år efter att skaderegleringen avslutats. 

Är du enbart besiktningskund innebär det att vi behandlar dina uppgifter under besiktningens garantitid och därefter i ett år.

Fattar Gar-Bo några automatiserade beslut? 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter. 

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få veta hur Gar-Bo behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag (rätt till tillgång). Vidare har du rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade (rätt till rättelse). Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller begränsade, t.ex. när det saknas laglig grund eller när Gar-Bo inte längre behöver personuppgifterna (rätt till radering och begränsning). Därutöver har du rätt föra över dina uppgifter som du själv har lämnat till någon annan (rätt till dataportabilitet). Precis som tidigare har du också rätt att begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.  

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Gar-Bo. Du når oss antingen via telefon på 010-221 88 00 eller via e-post på dataskydd@gar-bo.se.
Det går även bra att skriva till oss på adress: 
 
Gar-Bo
att: Dataskydd 
Ringvägen 100 
118 60 Stockholm
 
Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan direkt till Datainspektionen.

Uppdatering av informationstext 

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018. Gar-Bo kan komma att uppdatera informationstexten om något innehåll skulle förändras, t.ex. om våra ändamål skulle förändras eller om vi avser att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Om vi gör en väsentlig ändring av texten kommer vi att meddela dig innan förändringen. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.gar-bo.se/integritetspolicy.