Hoppa till innehåll

03. Rollen som byggherre - så funkar det

Byggherre

När du går i tankar kring att bygga hus kommer du förr eller senare stöta på ordet byggherre. Vad som kanske inte är helt självklart från början är att det är du, när du påbörjar hela bygget, som blir byggherre. Detta innebär både stor frihet och ett stort ansvar. Här förklarar vi närmare vad din nya titel innebär.

Vad är en byggherre?

Eftersom det är du som bygger eller låter bygga huset, är det du som är byggherre. Plan- och bygglagen ställer krav på byggherren som det är viktigt att du som ska bygga hus känner till. Om du har sökt bygglov hos kommunen, kallas du också sökande. Oavsett vad namnet antyder kan en byggherre vara både en kvinna och en man. Ordet har hängt med länge och är idag ett vedertaget fackbegrepp inom byggbranschen.

Lär dig mer om Husbyggarspråket här

Byggherrens ansvar

Som byggherre är det du som ansvarar för att alla som är inblandade i bygget följer reglerna. Det gäller oavsett vilken form av entreprenad du valt. Som byggherre måste du ha full kontroll. Du kan ta hjälp av till exempel den kontrollansvariga – men det är alltid du som är ansvarig.

Följa bestämmelser

De bestämmelser som du måste följa står i plan- och bygglagen. Men det finns också andra bestämmelser – till exempel föreskrifter från Boverket och Arbetsmiljöverket samt beslut om bygglov och kontrollplan. Som byggherre ska du se till att kontrollera och prova i tillräcklig omfattning, till exempel provtryckning av rökrör och vattenledningar. Du ska också planera arbetena och se till att de utförs utan att skada personer och egendom. Det är viktigt att tänka på att omgivningen ska utstå minsta möjliga obehag.

Byggherrens försäkringar

bok

När du bygger behöver du ett färdigställandeskydd som du kan fixa i form av en försäkring. Ibland ingår den här försäkringen när du bygger med en husleverantör, kolla alltid vad som gäller för just dig. Du ska också se till att de som ska hjälpa dig att bygga har allriskförsäkring och ansvarsförsäkring.

Vi rekommenderar att du också tecknar en Nybyggnadsförsäkring. Försäkringen ger ett tioårigt ekonomiskt skydd mot byggrelaterade skador, som oftast börjar märkas sju till åtta år efter inflyttning och som inte täcks av din hem- och villaförsäkringen.

Här kan du läsa mer om Färdigställandeförsäkring

Här kan du läsa mer om Nybyggnadsförsäkring

Byggherre – lagar, bestämmelser och tillstånd

Du behöver inga expertkunskaper om lagparagrafer för att bygga hus. Men du ska se till att samarbeta nära med dem som har kunskapen – i första hand med den som ansvarar för bygglovet på kommunen. Här följer en introduktion till de viktigaste bestämmelser som ska följas i varje byggprojekt.

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (PBL) är den så kallade ramlag som är grunden för samhällets bestämmelser om planering och byggande. Plan- och bygglagen uppdaterades senast 2011.

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler (BBR) beskriver samhällets minimikrav på byggnaders tekniska egenskaper. Reglerna är något som arkitekter, byggnadsingenjörer och många andra i branschen måste ha till hands. Hur mycket du behöver använda dessa beror på vilka uppgifter du som byggherre väljer att lämna över till proffsen och vad du vill göra själv.

Arbetsmiljöverkets regler

Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön på byggplatsen, bland annat krav på arbetsmiljöplan.

Person som ritar en skiss.

Vem kan hjälpa mig som byggherre? Tre tips på vägen

 

1. Ring en konsult

Även om du är byggherre och ytterst ansvarig för bygget, måste du inte lösa alla problem själv. Det finns många rådgivare och konsulter som kan ge dig hjälp och stöd. Tveka inte att söka upp dem när det behövs. Även om det kostar en del att få råd från en konsult, kan du tjäna på det i längden. Det kan bli dyrt om byggprocessen stannar upp. Det kan också bli dyrt att rätta till byggfel eller konsekvenser av felaktiga avtal. Om dina bygglovshandlingar har brister, kan handläggningen av ditt ärende ta onödigt lång tid.

2. Ta personlig kontakt med kommunen

På kommunen finns det kunniga personer som du kan ha stor nytta av. Ofta kan du både ringa upp bygglovshandläggarna direkt eller träffa dem i ett personligt möte. Ring upp och boka ett möte tidigt i ditt projekt. Genom att tidigt få veta vad som gäller, slipper du ägna onödig tid och kraft åt att planera något som strider mot kommunens bestämmelser.

Ställ tydliga frågor, och nöj dig inte med bara ett kort ja eller nej till svar. Fråga vad det finns för begränsningen för bygglovet. Ta reda på hur det går till att få ett startbesked. Det finns många fördelar med att skapa en tidig kontakt.

  • Du får förstahandsinformation från dem som verkligen vet vad som gäller.
  • Du lär dig mer om hur kommunen är organiserad och var du kan hitta information.
  • Det blir lättare att kontakta handläggarna längre fram i byggprocessen och bygglovshandläggarna själva får också en bättre inblick i dina behov och önskemål, och kan hjälpa dig att styra ditt projekt i rätt riktning.
  • Alla kommuner har energirådgivare som ger råd i energifrågor kring din husbyggnation. Många kommuner har också konsumentrådgivare som ger råd om lagstiftning och avtal.
  • Hos kommunen finns också arkiv med ritningar och kartor som kan ge dig värdefull information om fastigheten, servitut, gemensamhetsanläggningar (till exempel vägar) och liknande.
  • Du kan också få hjälp av kommunen att se om berggrunden där din fastighet är belägen är radonhaltig.

Här kan du läsa mer om bygglovsansökan

3. Ta hjälp av ett ombud

Föredrar du att någon annan sköter kontakterna med kommunen? Anlita en arkitekt, husleverantör eller annan byggsamordnare. De har både kunskaper och ofta ett bra kontaktnät, som kan snabba på byggprocessen.

 

 

Publicerad den 10 november 2017