Hoppa till innehåll

02. Vem är vem? – byggprojektets olika roller

Vem Ar Vem I Byggprocessen 1

I ett helt vanligt småhusbygge är det inte ovanligt att över 100 olika personer är inblandade under projektets olika faser – allt från arkitekt och konstruktör, till kakelsättare, elinstallatör och besiktningsman. Här går vi igenom de viktigaste rollerna och vilka ansvarsområden de har.

Byggherre

Byggherren är den som låter uppföra huset eller byggnaden, alltså den som ger någon annan i uppdrag att bygga ett hus. När du köper ett hus från en husleverantör är det alltså du som är byggherre, oavsett om du köper huset på totalentreprenad (nyckelfärdigt), på generalentreprenad eller med delad entreprenad.

Som byggherre är det du som har det yttersta ansvaret för hela byggnationen och det är ditt namn och din namnteckning som står på upphandlingsdokument och avtal. Som byggherre kan du överlåta mycket av det praktiska till andra. Det sker i olika entreprenadformer, där de vanligaste är:

Totalentreprenad

Totalentreprenad kallas också funktionsentreprenad, eftersom du här köper en funktion, i form av ett nyckelfärdigt hus du kan flytta in i. Här tecknar du ett enda avtal med husleverantören som sedan levererar ett inflyttningsklart hus enligt ert avtal.

Generalentreprenad

Kallas också utförandeentreprenad. Här tecknar du ett avtal om en materialleverens från husleverantören och ett annat med en byggfirma som sköter byggandet.

Läs mer om att vara byggherre

Arkitekt

Arkitekten är den som ritar huset, på uppdrag av husleverantören eller direkt på ditt uppdrag. Även kataloghus är ju faktiskt arkitektritade. Behöver du göra ändringar och anpassningar av ett kataloghus är det arkitekten som gör dessa.

Konstruktör

Konstruktören är en utbildad byggnadsingenjör som verifierar dels att det hus som arkitekten ritat är möjligt att bygga, dels att det följer de byggnormer och andra regler som finns. Bland annat kan konstruktören beräkna bärighet och hur stora balkar som behövs i huskonstruktionen. När du köper ett kataloghus är detta arbete förstås redan gjort, men om du vill ändra i planlösningen och ta bort en vägg eller liknande, så är det konstruktören som kan svara på vad som är möjligt att göra.

Projektledare/byggledare

byggarbetsplats

Om du köper ditt hus på totalentreprenad från en husleverantör kommer de att utse en projektledare eller byggledare som leder bygget och samordnar de olika underentreprenörer som kommer att vara inblandade. Han eller hon är er huvudsakliga kontaktperson under projektet.

Bygglovshandläggare och byggnadsinspektör

När du söker bygglov hos kommunen är det bygglovshandläggaren som hanterar din bygglovsansökan. Bygglovshandläggaren kontrollerar om det planerade bygget följer detaljplanen eller om det finns sådana avvikelser som gör att grannarnas medgivande behövs. Formellt sett är det sedan byggnadsnämnden som fattar beslut om att bevilja eller avslå bygglovet.

Byggnadsinspektören kan i mindre kommuner vara samma person som bygglovshandläggaren, men på ett lite större byggnadskontor är det ofta en annan person som har den här rollen. Titeln kan också variera lite mellan landets alla kommuner. Byggnadsinspektören är den som kallar byggherre och entreprenör till ett tekniskt samråd innan du kan få det startbeskred som krävs för att du ska få påbörja bygget. Byggnadsinspektören kan komma att göra ett eller flera platsbesök under byggets gång för att försäkra sig om att huset uppförs i enlighet med bygglovet. Det är också byggnadsinspektören som utfärdar det slutbesked som behövs för att du ska få flytta in i huset.

Läs mer om hur det går till med bygglovsansökan

Lyssna på Husbyggarpodden om bygglov och samrådsmöte

Kontrollansvarig, KA

  • Kontrollansvarig, ofta förkortat till KA, utses av byggherren (dig) och är din förlängda arm mot kommunen och byggnadsnämnden. Den som är kontrollansvarig är med ända från starten och ska namnges i bygglovsansökan. Han eller hon är med och upprättar en kontrollplan, det vill säga en plan för hur bygget ska genomföras och vilka olika kontroller som ska göras under byggtiden.

De flesta kontroller som görs är så kallade egenkontroller, det vill säga att de görs av den som utfört jobbet. Den som är kontrollansvarig samlar in dokumentation och protokoll från alla kontroller och stämmer av dessa mot kontrollplanen.

Den som ska vara KA måste vara certifierad och registrerad hos Boverket. Innan du formellt utser någon som kontrollansvarig bör du se till att denne finns med i den förteckning över certifierade KA som finns på Boverkets hemsida.

Läs mer om kontrollansvarig

Besiktningsman

husbesiktning

Det är inte alltid en besiktningsman används i byggprojektet, men det är något vi starkt kan rekommendera.Besiktningsmannen är den som kommer ut och granskar det färdiga huset för att avgöra om du fått det som du beställt och om arbetet är fackmässigt utfört. När besiktningsmannen godkänt byggnationen utfärdar han eller hon ett besiktningsutlåtande. Det är nu som reklamationstiden och garantitiden börjar gälla och det är också nu din vanliga hem- och villaförsäkring behöver finnas på plats för att ersätta den som gällde under byggtiden.

Läs mer om slutbesiktning

Övriga entreprenörer och projektörer

Andra roller du kan komma i kontakt med under planeringen och bygget av ditt hus är bland annat VVS-entreprenör, målare, kakelsättare, elektriker, murare, markentreprenör, ventilationstekniker och trädgårdsdesigner.