Hoppa till innehåll

Projektförsäkring Entreprenad

I enlighet med byggsektorns standardavtal AB och ABT har entreprenören en försäkringsplikt gentemot beställaren vid utförandet av en entreprenad, såväl under entreprenad- som garantitid. För vissa projekt kan det dock lämpa sig bättre att beställaren tecknar försäkring.

Projektförsäkring är en flexibel lösning som anpassas efter aktuellt projekt och som kan tecknas av såväl beställaren (så kallad beställarstyrd projektförsäkring) som av entreprenören.

Varför projektförsäkring? 

Vid tecknande av en projektförsäkring får både entreprenör och beställare full kontroll över och insyn i försäkringsskyddet för projektet, vilket försäkringsbolag som är försäkringsgivare, vilka villkor som gäller samt vad kostnaden för försäkringsskyddet är.

En projektförsäkring följer dessutom projektet och det finns möjlighet att inkludera sidoentreprenörer, samt försäkra Joint Ventures eller konsortieparter. Då försäkringen gäller under projektets hela entreprenad- och garantitid, innebär denna försäkringslösning också en enklare administration.

Vid tecknande av projektförsäkring går det dessutom att utöka skyddet med särskilda tilläggsomfattningar, till exempel skydd för fel (LEG 3) samt för beställarens avbrott (DSU).

Projektförsäkringens omfattning 

Med GarBos projektförsäkring kan beställaren besluta om försäkringsomfattning och upphandling, med de anlitade parterna som medförsäkrade.  Det ger beställaren bättre kontroll över försäkringsskyddet för projektet. De delar som försäkringen kan innefatta är:

Allriskförsäkring 

GarBos projektförsäkring uppfyller BKKs krav på minimiomfattning för allriskförsäkring för entreprenadverksamhet. Försäkringen omfattar dessutom skydd för exempelvis merkostnader för forcering samt för åtkomst- och återställandekostnader.

Ansvarsförsäkring

GarBos projektförsäkring uppfyller BKKs krav på minimiomfattning för ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet och omfattar exempelvis entreprenörens ansvar för miljöskador.

Befintlig egendom (ROT-försäkring) 

GarBos projektförsäkring kan utökas till att omfatta befintlig egendom tillhörande såväl beställaren som nyttjanderättshavare.

Byggherreansvarsförsäkring

GarBos projektförsäkring kan utökas till att omfatta byggherrens ansvar för miljöskador enligt 32 kap miljöbalken.

DSU – Avbrottsförsäkring för projekt

GarBos projektförsäkring kan utökas med DSU (Delay in Start-Up). Tillägget skyddar exempelvis beställarens täckningsbidrag om entreprenaden blir försenad till följd av en allriskskada. Det kan också omfatta mer- eller extrakostnader som drabbar beställaren.

LEG 3 - Utökning för fel i arbete eller entreprenad​

Enligt AB och ABT ansvarar entreprenören för att åtgärda såväl fel som skada på entreprenaden som entreprenören har orsakat. Entreprenörens allriskförsäkring undantar dock som standard kostnaden för att åtgärda felet (det s.k. felundantaget).  GarBos projektförsäkring kan utökas till att omfatta även kostnaden att åtgärda felet i samband med ersättningsbar skada. Utökningen kallas LEG 3 eller ”Fel i arbete eller entreprenad”.

När gäller försäkringen

GarBos projektförsäkring gäller under hela projekttiden d.v.s. under både entreprenad- och garantitid. Projektförsäkringen behöver därför inte förnyas under entreprenad- eller garantitiden och det säkerställs att försäkringsskyddet inte upphör på grund av exempelvis obetald premie.

Enklare skadereglering 

Vid skada på projekt som omfattas av en projektförsäkring ansvarar endast en försäkringsgivare för skaderegleringen, vilket innebär att färre parter behöver bli inblandade och att regleringen kan utföras snabbare och enklare.

GarBo är unika

GarBo har ett unikt utbud av entreprenadrelaterade försäkringsprodukter. Utöver projektförsäkring erbjuder vi även:

  • Fullgörandeförsäkring för såväl entreprenad- som garantitid
  • Förskottsbetalningsgarantier
  • Förskottsgarantiförsäkring och insatsgarantiförsäkring för Brf-utvecklare
  • Exploateringsgaranti
  • Återställandegaranti

Priser och mer information

Vill du veta mer om vår projektförsäkring eller få en offert? Kontakta Håkan Hedin eller Viktoria Rahme så berättar de mer.

Håkan Hedin

Håkan Hedin

Senior Underwriter Projekt- och entreprenadförsäkring
Viktoria Rahme

Viktoria Rahme

Senior Underwriter Projekt- och entreprenadförsäkring