Skadeförebyggande arbete

Vi på Gar-Bo tror på långsiktigt byggande. Det betyder att vi verkar för säkrare byggprocesser och ökad trygghet för dem som ska bo. Vårt tekniska råd har som uppdrag att identifiera nuvarande och framtida problemområden så att vi kan bli bättre att arbeta skadeförebyggande.

Tekniska rådet bevakar nya material, produkter och konstruktioner som används i bostadsproduktion för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella risker i byggprocessen.

Varför är detta viktigt?

När leverantörer presenterar nya material är det inte alltid självklart att entreprenörerna utbildas i hur materialen ska hanteras och monteras. Forskning och testning kommer heller inte alltid i första hand när nya produkter lanseras.

I de flesta fall blir det inga allvarliga konsekvenser ens om det görs stora fel i användningen, men ibland används materialen på känsliga delar av ett hus eller så är säkerhetsmarginalerna små. I de fall då känsliga lägen sammanfaller med små säkerhetsmarginaler uppstår problem som kan leda till stora konsekvenser som utvecklingsfel.

Utvecklingsfel kallas fel som uppstår då ett arbete vid ett tillfälle utförs på ett vedertaget och spritt sätt senare visar sig vara felaktigt när det finns bättre kunskap om till exempel korrekt utförande. Oftast är det först efter flera år som denna problematik blir känd.

Hur kan det bli så?

När designtrender uppstår är det vanligt att vissa material eller konstruktioner snabbt får stor spridning och används av många. Oftast handlar detta om nya material som skapar stora och revolutionerade förenklingar för branschen. Om nya material inte testas ordentligt eller kunskapen kring utförandet är låg finns överhängande risker för skadeproblematik.

Tekniska rådets mål är att upptäcka eventuella risker med nya sätt att bygga och lyfta vikten av fokus och kontroll i utförandet. För att vi ska kunna bo bra i hus som håller länge. Både nu och i framtiden.

Golvbrunnar

Under 2015 släppte Gar-Bo Golvbrunnsrapporten. Rapporten är ett resultat av en djupare undersökningar kring felmonterade golvbrunnar, en av de absolut vanligaste skadeanmälningarna som Gar-Bo får in.

Syftet med projektet var att ta reda på vilka fel som görs vid montering av golvbrunnar i nybyggda småhus och återinföra kunskapen till byggbranschen så att såväl golvbrunnarna som dess anslutningar blir korrekt monterade. Undersökningen som låg till grund till rapporten visade att nästan var tredje golvbrunn var felmonterad.

Gar-Bos och Tekniska rådets mål är att minimera antalet fel och riskerna för kommande skador som uppstår på grund av felaktigt monterade golvbrunnar.

Täta hus

2016 kom rapporten om täta hus. En pådrivande faktor som låg till grund för rapporten var att skador på grund av otätheter i nybyggda hus hade ökat i Gar-Bos skadestatistik. Problemen handlar inte bara om att husens försämrade energiegenskaper och boendekomfort utan också om risken för fuktskador till följd av kondensbildning inuti väggarna.

Syftet med rapporten var att öka medvetenheten om vikten att bygga täta hus och ta reda på vilka riskmoment som finns i nuvarande och kommande byggnationer av bostäder.

 

Rapport om täta hus ›        Golvbrunnsrapporten › 

 

Tekniska rådet

 • Peter Wipp
  Gar-Bo
 • Roger Blomqvist
  OP3
 • Anders Carlsson
  Derome
 • My Lundin
  Gar-Bo
 • Mårten Lindström
  More10 AB
 • Ingemar Samuelson
  Fd. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
 • Jan-Ulric Sjögren
  Stockholm stad
 • Lennarth Åstrand
  Captis AB