Rapporten om täta hus

Otäta hus ligger bakom en stor del av de skador som anmäls till Gar-Bo. Kondensbildning i väggar kan orsaka fuktproblematik som är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Med rapporten om Täta hus vill Gar-Bo och Tekniska rådet uppmärksamma vikten av att bygga täta och välventilerade hus.

Otäta hus en hälsofara

Byggnader ska vara lufttäta, konstaterar Gar-Bos sakkunniga samverkansgrupp Tekniska rådet som ligger bakom rapporten om täta hus. Otäta hus innebär sämre boendekomfort, högre energiförbrukning och ökad risk för fuktskador och mögel.

Det finns alltjämt en föreställning hos många på marknaden att ”i för täta hus mår man dåligt och lite springor här och där och visst drag inte skadar”. I själva verket är det precis tvärtom. Huset ska vara tätt, men försett med en god och väl avpassad ventilation. På senare tid har antalet skador till följd av otätheter i tak, väggar och golv ökat. För den som drabbas av ett otätt hus är konsekvenserna stora och ibland förödande då det innebär stora kostnader att rätta till fel i efterhand. 

Bristande branschinsikt om luftäthet

Dagens energikrav, kombinerat med kraven på god inomhusmiljö och komfort medför att byggnader måste ha ett lufttätt klimatskal och en god och väl avpassad ventilation.

Några av de allvarligaste orsakerna till att skador till följd av otäta hus har ökat är bristande insikt om hur tätningen ska utformas och varför, dålig samordning mellan projektörer och byggare liksom mellan olika inblandade parter som elinstallatörer, ventilationsinstallatörer och andra yrkesgrupper.

Rapporten om täta hus visar också att det förekommer slarv i utförandet och att det finns en uppfattning i branschen om att läckor inte är så farliga utan bidrar till bättre luft inomhus. En uppfattning som är direkt felaktig och skadlig, konstaterar Gar-Bos tekniska råd.

Läs rapporten om täta hus i sin helhet