Besiktning och KA

Gar-Bos certifierade besiktningsmän utför entreprenadbesiktningar i stora och små byggnader. Boka besiktning av flerfamiljshus, kommersiella lokaler, kontorsbyggnader och andra fastigheter hos oss.

Entreprenadbesiktning görs för att du som beställare ska kunna säkerställa att arbetet har utförts enligt kontraktet. Under en besiktning undersöker besiktningsmannen också om arbetet har gjorts på ett fackmässigt sätt.

Våra besiktningsmän utför olika typer av entreprenadbesiktning – Förbesiktning, Fortlöpande besiktning, Slutbesiktning, Garantibesiktning, Särskild besiktning, Efterbesiktning, Överbesiktning och Statusbesiktning.

När du bokar entreprenadbesiktning hos Gar-Bo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik. Våra besiktningsmän fortbildas årligen och har särskild kunskap om skadeutveckling och vilka fel i en byggnad som kan få större konsekvenser. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad.

Förbesiktning

Förbesiktningens syfte är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället, på den del av entreprenaden som besiktigas. Frågor om godkännande av entreprenaden och garantitid aktualiseras inte vid förbesiktning.

Förbesiktning

Slutbesiktning

En slutbesiktning ska, om inte parterna har avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Våra certifierade besiktningsmän har dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik. 

Slutbesiktning

Garantibesiktning

Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren.

Garantibesiktning

Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare besiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver besiktningsmannen ett utlåtande.

Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Om du och byggaren (entreprenören) kommit överens om att göra på annat sätt kan undantag göras.

Maila för offert

Överbesiktning

Om du inte är nöjd med besiktningen har du tre veckor på dig att begära en överbesiktning efter det att du tagit del av besiktningsutlåtandet. Detta kan också din entreprenör göra. Det kan till exempel vara att du anser att fel inte har noterats eller att du tycker att entreprenaden inte borde ha godkänts.

Vid en överbesiktning utser du och din entreprenör gemensamt en ny besiktningsman eller av en överbesiktningsnämnd. Den nya besiktningen ersätter slutbesiktningen, eller den del av slutbesiktningen som part har varit missnöjd med.

Maila för offert

Kompletterande slutbesiktning

Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta förhållande inte beror på entreprenören, ska, om inte parterna kommit överens om annat, sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart förutsättningar härför föreligger och part påkallat detta.

Kompletterande slutbesiktning

Särskild besiktning

Parterna har efter entreprenadtidens utgång rätt att påkalla särskild besiktning under vissa omständigheter. 

Särskild besiktning