Säker Fasad

Funktionsgaranti 10 år

Tillsammans med SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, har vi tagit fram en funktionsgaranti för putsade fasader som gäller i 10 år från slutbesiktningen. Garantin är ett extra skydd för att fastighetsägaren ska känna sig helt trygg med att välja en putsad fasad.

Garantin gäller under förutsättning att fasaden består av fasadsystem enligt SPEF:s anvisningar och att denna är utförd enligt leverantörens anvisningar av en certifierad fasadentreprenör. 

Tredjepartskontrollen är en kvalitetssäkring som styrker fasadsystem och fasadentreprenaden och som måste vara godkänd för att kunna klassas som Säker Fasad.

Om det trots allt blir en skada på grund av ett fel i den putsade fasaden ersätter garantin kostnaderna för att åtgärda felet och den uppkomna skadan.

Garantin gäller under förutsättning

 1. Att ett godkänt fasadsystem har använts enligt SPEF:s anvisningar
 2. Att putsentreprenaden utförts fackmässigt av certifierad entreprenör enligt godkänt putssystem råd och anvisningar.
 3. Att tredjepartskontroller utförs och dokumenterats enligt SPEF:s anvisningar och kontrollplan.
 4. Att slutbesiktning och garantibesiktning enligt bestämmelserna i AB/ABT har genomförts
 5. Att anspråk mot garantin framställts till Gar-Bo inom skälig tid.
 6. Att Gar-Bo ges tillfälle att besiktiga felet och/eller skadan innan vidare åtgärder.

Så går det till att välja Säker Fasad

 1. Gå in på www.spef.org
 2. Välj ett fasadsystem från den förteckning av kontrollerade och godkända system som SPEF anger.
 3. Ta kontakt med materialleverantören för förutsättningar och hur stomlösningen ska utformas för det valda systemet.
 4. Ta kontakt med några av SPEF:s putsentreprenörer (medlemsföretag) och ta in anbud. Normalt finns det alltid tillgång till SPEF-företag som är verksamma lokalt över hela landet.

Så går det till att leverera Säker Fasad

 1. Kunden kontaktar konstruktör och/eller arkitekt.
 2. Konstruktören/arkitekten kontaktar leverantören av det valda systemet.
 3. Systemleverantören skickar över handlingar och projekteringsunderlag till konstruktör/arkitekt.
 4. Anbudsförfrågan går till den/de putsentreprenörer som valts ut för upphandlingen.
 5. Putsentreprenör väljs.
 6. Putsentreprenören registrerar uppdraget/projektet hos Gar-Bo.
 7. Gar-Bo anlitar 3:e partskontrollant och informerar putsentreprenören.
 8. Putsentreprenören tar kontakt och skickar handlingar till kontrollanten så att denne kan planera uppdraget i god tid före startmöte.
 9. Startmöte. Hit kallas 3:e-partskontrollanten liksom alla som är inblandade i arbetena på fasaden.
 10. Arbetet påbörjas och följer anvisningar från leverantör samt den plan som gjorts upp.
 11. Kontrollerna styr de olika stegen i arbetet. Se till att planera in kontrollerna i god tid.
 12. Efter slutkontroll kommer slutbesiktningen som görs av besiktningsman som vanligt.
 13. Funktionsgaranti startar och överlämnas till kund.


Säkerhet enligt AB/ABT

I samband med registreringen av uppdraget hos Gar-Bo kan putsentreprenören också ansöka om säkerhet under entreprenadtid och garantitid. Dessa säkerheter offereras och ställs ut separat, men säkerheten under garantitiden kommer att bli kostnadsfri för medlemsföretaget.