Välja leverantör, entreprenör och entreprenadform

Det är hög tid att välja hus och leverantör om du inte redan gjort det. För en del ingår huset i tomtköpet. För andra gäller det att välja inte bara modell utan också på vilket sätt man ska bygga.

Förvirrad? Vi guidar dig genom hela husbyggarprocessen! Anmäl dig till Gar-Bo Husbyggarskola

Välja leverantör

Det märkliga med att bygga hus är att du ska köpa någonting som inte finns. Dessutom ska du hantera mer pengar än de flesta gör i någon annan affär i livet. Därför är det extra viktigt att det finns avtal som garanterar att du får det du tänkt dig för pengarna.

Avtalen ska bygga på de standardavtal och föreskrifter som finns för bland annat entreprenadkontrakt. Avtalsmallar hittar du i vår Dokumentbank.

Ta reda på vad alla formuleringar betyder och var på din vakt mot otydligheter. Fråga någon oberoende branschkunnig om allt som du inte förstår. 

Kataloghus eller lösvirkeshus

Kataloghus eller lösvirkeshus – det är något du måste ta ställning till. I dag ger båda varianterna stora möjligheter för den som vill anpassa sitt hus till de egna behoven både invändigt och utvändigt.

Kataloghus

Kataloghus kan se ut på många sätt. Under de senaste åren har kataloghusen fått en mer spännande design och gett potentiella köpare ett helt nytt utbud att välja på.

En stor fördel med kataloghusen är att det ofta finns visningshus att besöka och känna in sig i.

Hos många hustillverkare kan husen beställas som nyckelfärdiga projekt. Det betyder att det blir mycket enklare att bygga huset, eftersom man inte behöver göra mycket mer än att välja hustyp och göra några tillval. Ofta kan man få själva stommen levererad och sedan lägga till inredningen själv.

Alla kataloghus byggs hos leverantören och fraktas i storblock eller hela volymer till byggnadsplatsen.

Välja kataloghus

Om du bestämmer dig för att bygga ett kataloghus finns det många leverantörer att välja bland. De flesta leverantörer kan anpassa och justera husmodellerna för att matcha specifika önskemål. Lås dig därför inte vid en leverantör för tidigt, utan skaffa dig i stället en överblick över hela utbudet på marknaden.

Kanske vill du kombinera lösningar från flera olika modeller och leverantörer. 

Att gå igenom olika huskataloger kan vara både spännande och frustrerande. Husen ser ofta likartade ut, och du kanske hittar flera tänkbara modeller. Då kan det vara bra att kontakta olika leverantörer och fråga vad de har för konstruktioner, samarbetspartner, produktionskapacitet, principlösningar och underleverantörer.

Boka in personliga möten för att få svar på frågor om leveransomfattning, flexibilitet, tillvalsmöjligheter, referenser och liknande. Kontrollera också om det finns visningshus eller utställningar som du kan besöka.

Ett tips om du söker olika leverantörer är att studera listan över medlemmar inom trähusindustrin i Trä- och möbelföretagen (TMF). Det är en organisation där hustillverkare arbetar tillsammans, för att erbjuda marknaden bra lösningar på likartade villkor. De har också som mål att alla medlemsföretagens säljare ska vara utbildade och auktoriserade samt följa de etiska regler som tagits fram i samarbete med Konsumentverket.

Du hittar också en aktuell lista med namn på de säljare som är auktoriserade trähussäljare.

Lösvirkeshus

Ett lösvirkeshus kräver en arkitekt som ritar själva huset. Arkitektens jobb är att ta fram ett hus som stämmer med dina önskemål och din budget. Arkitekten tar också fram handlingar för bygglov och underlag för upphandling av en entreprenör.

Ofta bygger man ett sådant hus först med arkitektens hjälp och sedan med hjälp av en entreprenör. Du får vara beredd på att det blir betydligt mer jobb, men du får ett helt unikt hus. 

Prisskillnad

Det är omöjligt att säga hur kataloghus och lösvirkeshus skiljer sig i pris. Det beror på vilken typ av hus och vilka material du väljer. Inte minst entreprenörens kompetens spelar in.

Ett arkitektritat lösvirkeshus med mängder av finesser, detaljer och smarta men dyra lösningar kan lätt dra iväg i pris. Men ibland kan ett lösvirkeshus bli billigare än ett kataloghus. Det kan bero på att företagen som säljer kataloghus har större kostnader för administration och marknadsföring.

En sak är i alla fall säker: Om du bestämmer dig för att bygga ett lösvirkeshus måste du engagera dig betydligt mer och skaffa dig mycket mer kunskap under hela byggprocessen, för att slutresultatet ska bli som du tänkt sig.

Trähus eller stenhus

De flesta hus som byggs är av trä. Stenhus är populärast i de södra delarna av landet och på Gotland, även om både trähus och stenhus passar överallt.

Valet mellan trä och sten är en viktig fråga när du ska bygga hus. Båda materialen har olika egenskaper med för- och nackdelar.

Trähus

Trä är ett lätt material att arbeta i och det finns gott om träd i landet. Dessutom är de allra flesta kataloghus av trä även om det finns en del stenhus där också. Ett trähus behöver inte alltid se ut som trähus, eftersom det går att få en stenfasad även på ett trähus.

Stenhus

Moderna byggblock i sten är i dag lika smidiga som trä. Det gäller även vid ledningsdragningar och vid infästning i väggarna. Ett stenhus är relativt underhållsfritt, och har en mycket stabil och säker konstruktion om det byggs på rätt sätt.

En fördel med stenhus är att temperaturen håller sig på en jämnare nivå. Stenens temperatur förändras långsamt och det påverkar hela inomhusmiljön. På sommaren känns huset svalt och på vintern varmt om det inte blivit alldeles utkylt.

För det mesta är stenhus något dyrare att bygga. Däremot är både kostnaderna för underhållet och premierna hos försäkringsbolagen lägre.

En nackdel är att husen blir tyngre. Det finns risk för sättningar, särskilt om marken har dålig bärighet. Det kräver därför en noggrannare kontroll av marken innan du bygger grunden.

Det gäller även fukt. Om huset byggs på rätt sätt minskar risken för fuktskador jämfört med trähus. Däremot ökar risken i början, om betongen inte torkar ut ordentligt.

Budget

I varje steg av ett husbygge gäller det att titta på budgeten först, prioritera bland alla önskemål och sedan leta efter den absolut bästa hjälpen för att förverkliga planen. Du måste ha en klar bild av ditt önskehus, så att du kan avgöra om det liknar ett nyckelfärdigt kataloghus eller arkitektritat lösvirkeshus.

Det är också viktigt att fråga dig vilken entreprenadform som du helst vill ha. De flesta som bygger hus vill att kalkylerna verkligen håller när huset är färdigt. Därför måste du ta god tid på dig och stämma av kalkylerna mot anbud och offerter innan du tecknar några avtal och sätter igång bygget.

Att avbryta ett pågående bygge för att kostnaderna dragit i väg kan kosta dig stora pengar. 

Välja entreprenadform

När det är dags att skriva avtal bestämmer du också vilken form av entreprenad du tycker passar bäst. Här beskriver vi de olika entreprenadformerna. 

Oavsett vilken entreprenadform du väljer, är det du som byggherre som ansvarar för att följa alla regler. Du ska också bekosta eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning, bygglov och bygganmälan.

Entreprenören kan ta hand om en del, men då måste du avtala särskilt om det.

Funktionsentreprenad

Funktionsentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. I dagligt tal används även begreppet ”totalentreprenad”. Företaget ansvarar för förslag, projektering, bygglov, materialinköp, eget och underentreprenörers arbete samt för all samordning och kontroll på byggplatsen.

Du kan teckna kontrakt på två sätt:

  • Kontraktet tecknas med en husleverantör som ansvarar för ritningar, konstruktion och allt material samt åtar sig allt arbete.
  • Kontraktet tecknas med en entreprenör eller byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrik eller bygghandel.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det blir tydliga juridiska gränsdragningar och regler, och kräver mindre arbetsinsats av dig. 

Samtidigt är du beroende av ett enda företag. Om entreprenören går i konkurs har du mycket att förlora om du inte har rätt försäkringar.

Det gäller alltså att veta vem du skriver avtal med. Du kan fråga kronofogdemyndigheten om företaget har några skulder eller betalningsanmärkningar, eller begära en ekonomisk upplysning från Upplysningscentralen (UC).

Hos Bolagsverket kan du få ännu fler upplysningar om företaget.

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad innebär att du ordnar med bygglov, ritningar, anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar för mark-, bygg- och installationsarbeten. Du ansvarar med andra ord för förslagshandlingar och all projektering.

Du kan ta hjälp av en arkitekt eller ett projektledningsföretag för att hjälpa dig med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika entreprenörer, besiktningar och kontroll. Även husleverantören kan hjälpa dig med detta.

Utförandeentreprenad finns i två former – generalentreprenad och delad entreprenad.

Generalentreprenad

Generalentreprenad är den vanligaste formen av utförandeentreprenad. Det innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör – vanligtvis byggentreprenören – som sedan upphandlar och ansvarar för alla övriga underentreprenörer samt material och byggvaror.

Avtalet baseras på färdiga bygghandlingar som ni justerar enligt vad ni kommer överens om i anbudet. När avtalet är skrivet får du lägga till eller dra ifrån kostnader för alla ändringar. Därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom vilka ändringar som sker och varför.

Du måste noggrant dokumentera alla avvikelser från anbudet.

Fördelar och nackdelar

En fördel med generalentreprenad är att du har större möjligheter att påverka utformningen av huset i samarbete med en arkitekt eller byggnadsingenjör. Därefter kan du begära in offerter från olika entreprenörer och husfabrikanter. En annan fördel är att du kan anlita mindre byggföretag än sådana som åtar sig totalentreprenader. Samtidigt slipper du följa det praktiska arbetet lika noga som vid delad entreprenad.

En nackdel är att juridiska tvister kan bli mer komplicerade. Då är det enklare med totalentreprenad, eftersom du bara har en part att förhandla med.

Delad entreprenad

Delad entreprenad är en annan form av utförandeentreprenad och innebär att du skriver separata kontrakt med två eller flera företag som ansvarar för olika delar av bygget. Du kan till exempel köpa själva husbyggsatsen och projekteringen av ett företag och anlita ett annat för alla byggnadsarbeten.

Du kan också avtala direkt med olika företag om att utföra olika arbeten som markarbeten och vvs-installationer. 

En av entreprenörerna kan utses till huvudentreprenör, och samordnar i så fall övriga entreprenörer på byggplatsen. I annat fall ansvarar du, eller någon annan som du anlitar, för samordning och kontroll på byggplatsen.

Med flera entreprenörer inblandade kan samordningen bli omfattande.

Samordningen kan bli besvärlig om inte resultatet blir bra, om det blir problem att komma tillrätta med fel och brister i utförandet, om olika inblandade parter skyller på varandra eller om du brister i din samordning. I gengäld har du kontroll över både hur huset utformas och att arbetet utförs på rätt sätt. 

Delad entreprenad med två kontrakt

En delad entreprenad kan innebära att du bara har två kontrakt. Om du köper ett färdigt hus föreslår husföretaget en viss entreprenör. Sådana entreprenörer kan vara kunniga i just den husfabrikantens konstruktioner. Men det är fortfarande en fråga om två kontrakt med två olika parter.

Du kan alltså inte ställa krav på husfabrikanten om det skulle uppstå problem med entreprenören.

I en delad entreprenad med två kontrakt kan en entreprenör förmedla ett köp mellan dig och en husfabrikant och sedan utför entreprenören arbetet.

Delad entreprenad med flera kontrakt

Delad entreprenad med flera kontrakt innebär att du träffar separata avtal med olika entreprenörer, som byggentreprenör, markentreprenör, grundläggningsentreprenör och olika hantverkare. Ibland erbjuder sig husföretaget att upprätta alla kontrakt. Men det är fortfarande du som köpare som ska underteckna dem.  

Eftersom entreprenörerna inte har några avtal med varandra måste du själv se till att arbetena samordnas. Du kan ändå avtala med någon om att vara samordningsansvarig. Den lämpligaste för detta är byggentreprenören, som är på byggplatsen den mesta tiden.

Fördelar och nackdelar

Om du är byggkunnig och själv vill ta ett stort ansvar för projektet, kan det vara lämpligt att dela entreprenaden på flera parter. Du kan till exempel köpa byggmaterial från olika företag och utföra vissa arbeten på egen hand.

Men delad entreprenad innebär inte bara större frihet, utan också mer ansvar. Till exempel för arbetsmiljön. Alla inblandade arbetsgivare har ett ansvar, men någon måste vara samordnande.

Om du som byggherre inte har tillräcklig sakkunskap om hur samordningen ska gå till, är det bäst att överlåta den på någon av entreprenörerna.

Om du tänker arbeta med bygget själv, eller ta hjälp av någon annan än entreprenörerna, behöver du teckna en särskild olycksfallsförsäkring.

Om du anlitar någon som inte har firma med F-skattsedel, kan du bli betraktad som ansvarig för att den betalar skatt.

Upphandling

Hur upphandlingen av entreprenörer ser ut i just ditt byggprojekt beror på vilken entreprenad­form du väljer. Det beror också på om du väljer att bygga ett lösvirkeshus eller ett kataloghus. 

Kataloghus – säljaren beskriver sin produkt

Om du köper ett kataloghus, blir det sällan någon upphandling. Du behöver inte be ett antal leverantörer lämna anbud med förslag på kostnader utifrån ett förfrågningsunderlag, utan husleverantören har redan färdiga paketlösningar.

I paketet ingår en husvariant med materialbeskrivningar och konstruktioner som är anpassade till ­husleverantörens produktion och samarbetspartner.

Men det kan ändå bli en upphandling om du är intresserad av snarlika husmodeller som olika leverantörer erbjuder. Du kan då be de olika leverantörerna lämna ett anbud för att du ska kunna jämföra dem.

Be att få de olika anbuden strukturerade på samma sätt, så blir de lättare att jämföra.

När du ska köpa ett kataloghus tittar du på husleverantörens husmodeller, leverans­beskrivningar, typritningar och köpevillkor. Diskutera hur man kan ändra och justera för att huset ska bli som du vill, men bedöm de handlingar som säljaren tagit fram. 

Om du köper ett kataloghus är det ofta husleverantören själv som är huvudentreprenör eller som upphandlar den entreprenör som ska bygga. Man kan säga att du köper ett hus och får en entreprenör på köpet.

Den vanligaste entreprenadformen för kataloghus är totalentreprenad.

Lösvirkeshus – köparen beskriver vad som önskas

Om du anlitar en arkitekt eller annan projektör, får du hjälp att från grunden ge dina önskemål en konkret form. Den tar fram skisser eller ritningar, helst också en byggnadsbeskrivning och en rumsbeskrivning som ni sedan kan sammanställa till ett förfrågningsunderlag. 

Förfrågningsunderlaget lämnar du sedan till ett eller flera byggföretag för att få in offerter. Ju bättre underlag och ju tydligare du preciserar din förfrågan, desto större chans har du att få ett anbud som står sig när du går vidare.

Ge alla anbudslämnare likvärdiga underlag och se till att det framgår om anbudet avviker från förfrågningsunderlaget, varför det avviker och hur det påverkar kostnaderna. Då blir det lättare för dig att ­jämföra anbuden. 

Det vanligaste är att huset i det här fallet kommer att byggas som generalentreprenad eller delad entreprenad.

Kontrollera entreprenören

Be att få se dokument på försäkringar, exempelvis allriskförsäkringen för entreprenaden och ansvarsförsäkringen, och kontrollera att den entreprenör du väljer har giltig ­F-skattsedel hos Skatteverket. Be också om referenser för tidigare arbeten som ­entreprenören gjort. 

Sist men inte minst – kontrollera att entreprenören har sina affärer i ordning, eller om det finns tecken på sviktande ekonomi eller oegentligheter. Detta gör du enklast genom att kontakta kronofogden och höra efter om företaget har några skulder.

Du kan också ta en ekonomisk upplysning hos ett kreditvärderingsinstitut som Upplysningscentralen (UC). Hos Bolagsverket kan du mot en avgift få ytterligare information om företaget.

Alltid skriftligt

Oavsett vilken hustyp och entreprenadform du väljer, ska du se till att alla överenskommelser som görs inför ett byggprojekt är skriftliga och underskrivna av samtliga parter.

Låt gärna en jurist eller annan sakkunnig granska de avtal som du eller din entreprenör tar fram.

Ta gärna referenser på de entreprenörer du är intresserad av, och be att få se på pågående och avslutade byggen.

Du kan boka en Kontraktsgenomgång hos Gar-Bo. Då skickar du in dina avtal och får dem juridiskt granskade mot en mindre kostnad. I priset ingår även en ekonomisk upplysning av UC på den aktuella entreprenören. 

Vad kan man göra själv?

Lusten och förmågan att själv delta i byggandet varierar från byggherre till byggherre. Många vill gärna med egna händer skapa sitt framtida hem. Samtidigt finns det fall­gropar och lägen när det är bäst att avstå från egna insatser.

Det är stor skillnad mellan att bygga ett hus på delad entreprenad (och själv hålla i all samordning) och att lägga ett golv eller sätta upp brevlådan när allt annat är klart.

Byggledning och samordning är uppgifter som de allra flesta behöver ta hjälp med.

Det finns en stark ”gör det själv”-trend just nu. Tv-program och tidningar vill få oss att tro att vi klarar det mesta i hantverksväg, bara vi vill. Det positiva i trenden är att många fler engagerar sig i husbygget, både genom att ta aktiv del och genom att lära sig mer om hur det går till. De kunskaperna behövs inte minst när man ska underhålla huset i framtiden.

Samtidigt lockas många att göra mer än de har kunskaper till. Vill det sig riktigt illa kan det visa sig att försäkringarna inte gäller för felaktiga arbeten som du utfört själv. Tätskikt i badrum är därför en mycket olämplig ”gör-det-själv”-uppgift.

Satsa din kraft och entusiasm på det du klarar – och var smart nog att överlåta allt annat till proffsen.

Ändringar och tillägg

Trots att du har planerat noga och tänkt igenom alla val, händer det att du vill ändra något. Kanske vill du utforma huset annorlunda eller välja en annan utrustning? Ofta går det bra, trots att du skrivit under avtalen – men helst ska du undvika det. ­

Ändringen kan påverka andra delar av entreprenaden, underentreprenörers arbete, ­installationer och annat som du har svårt att överblicka. Ofta leder det till merkostnader och förseningar.

Begär ett skriftligt avtal

Om du ändå måste ändra något – begär in ett skriftligt avtal eller en skriftlig bekräftelse på ändringen från din leverantör. Om ändringen gäller själva huset, måste du ta fram nya ritningar.

Be om en kalkylkontroll, det vill säga en uppdatering av kalkylen med aktuella siffror, innan huset börjar tillverkas! Kanske gör ändringen att huset blir dyrare. Då måste du utöka spärrförbindelsen hos banken. Och kanske behöver du kräva större säkerhet av entreprenören. 

I vissa fall påverkar ändringen själva bygglovet. För att vara på den säkra sidan, ska du fråga kommunen vad som gäller. Ändringen kan även påverka byggtiden och planeringen av byggarbetena.

Om du har fler entreprenörer – se till att alla får ny information och eventuellt nya handlingar.

Ändringar och tillägg – särskilt om de kommer sent i byggprocessen – leder nästan alltid till att bygget blir både dyrare och senare än beräknat. Även om du byter till ett billigare material och enklare utföranden eller minskar ytan, kan det ändå bli dyrare.

Helt enkelt för att varje ändring innebär merarbete och risk för missförstånd. 

Väg alltid fördelarna med ändringen mot nackdelarna.

Kontrakt

Har du hittat en husleverantör eller entreprenör som du fått förtroende för, och kommit överens om vad leveransen och entreprenaden ska omfatta? Då står du inför ett av de största ekonomiska åtagandena i ditt liv.

Självklart är det viktigt att du har ordning på alla papper och att du har ett så gott skydd som möjligt i form av bra kontrakt.

Läs igenom villkoren

Kryptiska förkortningar och tjocka textmassor kan verka avskräckande på de flesta. När det handlar om något så viktigt som ditt bygge vill vi ändå råda dig att noga läsa igenom kontraktsformulären och de tillhörande standardvillkoren.

Det hjälper dig att bedöma vad som bör täckas in i köpet, och vad du och din entreprenör behöver diskutera och komma överens om.

Att skriva kontrakt innebär att du och din leverantör skriver ner vad ni kommit överens om på ett formulär. Alla överenskommelser ska vara skriftliga och godkända av alla parter – även de som verkar små och mindre viktiga.

I efterhand är det ofta svårt eller omöjligt att bevisa vad som har sagts. Kontrakt ska också hänvisa till bestämda ritningar och leveransbeskrivningar som husleverantören tar fram.

Det är inte ovanligt att det uppstår tvister mellan byggherren och entreprenören. Genom att skriva tydliga kontrakt med entreprenören, kan du undvika att det går så långt.

Ta ingenting för givet. Se till att allt finns med i kontraktet innan du skriver under. Läs alla dokument noga. 

Känner du dig osäker – ta hjälp av en expert eller boka en Kontraktsgenomgång hos Gar-Bo.

En säljare – ett avtal

Det säkraste och enklaste sättet att bygga, särskilt för en ovan förstagångsbyggare, är att bara skriva på ett enda kontrakt i en så kallad funktionsentreprenad. När man köper kataloghus, brukar husleverantören lämna ett pris och sköta hela byggprojektet från schaktning till färdigställande.

Även om företaget inte självt utför allt som ingår, så är de ansvariga för att upphandla och ha egna avtal med alla underentreprenörer och leverantörer.  

Om din husleverantör föreslår att du ska skriva under flera kontrakt eller fullmakter, blir din situation en annan rent juridiskt. Risken ökar att det senare blir diskussioner om vem som ansvarar för vad.

Se till att det framgår tydligt att allt du räknat med ingår i priset. Eller snarare – ha ögonen på vad som eventuellt inte ingår! Det kan gälla exempelvis rivning av befintliga byggnader, schaktning, sprängning, grundläggning eller borttransport av avfall.

Om ni inte har avtalat om ett ”nyckelfärdigt” hus – eller är överens om vad ”nyckelfärdigt” innebär – så blir det din sak att fundera på hur resten av arbetet ska slutföras.

Se till att du alltid har skriftliga kontrakt och bekräftelser på eventuella ändringar och tillägg.

Avtalsvillkor och bestämmelser

Allmänna avtalsvillkor AA12

Det standardavtal som är aktuellt när du skriver avtal om köp av en husbyggsats till ett kataloghus från en husleverantör är baserat på Allmänna avtalsvillkor (AA12). Förkortningen står för Allmänna avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial 12.

Avtalsvillkoren har tagits fram av bland annat trähusgruppen inom Trä- och möbel­industriförbundet, Konsumentverket och Villaägarnas riksförbund. Avtalet gäller köpet av husbyggsatsen och innehåller regler om fel på varan, leveranstid, dröjsmål,  ansvar och leveranssätt.

Det är praktiskt att en tydlig grund att hänvisa till när du skriver kontrakt, så du slipper att formulera allting själv.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen innehåller utförliga och tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter.

De allmänna avtalsvillkoren AA12 kompletterar konsumentköplagen och vissa viktiga paragrafer i lagen citeras i textrutor i avtalsvillkoren. Villkor som är sämre än lagens regler för köparen är ogiltiga, om inte lagen anger något annat. 

Du ska bifoga hela konsumentköplagen till de allmänna avtalsvillkoren.Om kontraktet med husleverantören inte hänvisar till de allmänna avtalsvillkoren, så gäller konsumentköplagen. 

Allmänna bestämmelser ABS 09

När du uppför ditt hus gäller Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader 09 (ABS 09) för alla entreprenader. Flera av byggmarknadens parter står bakom bestämmelserna, och de gäller oavsett om du valt funktionsentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad.

Det entreprenadkontrakt du skriver ska hänvisa till ABS 09.

I bestämmelserna finns regler för bland annat uppdraget, ändringar och tilläggsarbeten, fel, dröjsmål, pris, betalningsplan, säkerhet och vilka försäkringar entreprenören ska ha. Kontraktsformuläret innehåller också en vitesklausul där du kan ange ett belopp som entreprenören måste betala om arbetet blir försenat.

Ange beloppet i kronor och se till att det är så högt att det täcker eventuella kostnader som drabbar dig vid en försening. Om ni inte avtalar om vite ger konsumenttjänstlagen dig ändå rätt till skadestånd motsvarande dina kostnader för förseningen.

Det finns ett färdigt kontraktsformulär till ABS 09 som du ska använda.

Du och din avtalspart fyller i vad som gäller för just ditt bygge.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen innehåller utförliga och tvingande regler om konsumenters och entreprenörers rättigheter och skyldigheter. De allmänna bestämmelserna ABS 09 kompletterar konsumenttjänstlagen.

I de allmänna bestämmelserna, finns hänvisningar till lagens rubriker och paragrafer för att du lättare ska kunna jämföra dem. Några tvingande paragrafer ur konsumenttjänstlagen finns även återgivna i de allmänna bestämmelserna. 

Villkor som är sämre än lagens regler för köparen är ogiltiga, om inte lagen anger något annat. 

Branschregler och behörighet

Försäkringsbranschen rekommenderar att vissa arbeten ska utföras enligt vissa branschregler och av behörig personal: 

Kontraktsformulär och avtalsvillkor

Kontraktsformulär, formulär för ändringar och tillägg, de allmänna avtalsvillkoren AA 12 och de allmänna bestämmelserna ABS 09 hittar du i vår Dokumentbank eller hos Konsumentverket.

Följ oss i sociala medier!

Gar-Bo på Facebook

Gar-Bo på Twitter