Vanliga frågor

Om du är husets första ägare ska du kontakta den du skrev avtal med, entreprenören eller husleverantören. Om dessa har gått i konkurs kan du kontakta oss för rådgivning. Är du husets andra ägare kontaktar du Gar-Bo för rådgivning.

Anmälan gör du direkt på vår hemsida. Har du frågor om din skadeanmälan så kontakta oss.

Gar-Bo ägs sedan 2009 av olika privata ägare. De största ägarna finns angivna här.

KA är en förkortning för kontrollansvarig. Denne har till uppgift att se till att ditt bygge uppfyller kraven i bygglagstiftningen. En KA måste vara utbildad och certifierad för sitt uppdrag. Gar-Bo har flera godkända KA i sitt nätverk  och dessa finns placerade över hela landet. I KA:s uppgifter ingår bland annat att ta fram kontrollplan, se till att kontrollplanen följs, vara med vid tekniska samråd, besiktningar och övriga kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Här kan du läsa mer om KA.

När det gäller Byggfelsförsäkring eller Nybyggnadsförsäkring behöver du inte göra något alls mer än att lämna över försäkringsbrevet. Försäkringen följer med fastigheten. 

Du anmäler dig här. Där du även ser var och när kurserna går. Du kan givetvis också kontakta oss direkt.

För att få en offert på din försäkring kan du antingen använda vårt offertformulär på vår hemsida, eller kontakta oss direkt. 

Färdigställandeförsäkringen har ingen självrisk. Byggfelsförsäkringen (som inte längre säljs) har en självrisk på 0,5 prisbasbelopp (pbb) vilket motsvarar 22 150 kr för 2016. I Nybyggnadsförsäkringen kan man välja mellan 0,5 pbb eller 0,2 pbb när försäkringen tecknas. Småhus som uppförts som  bostadsrätter kan ha annan självrisk.

Nybyggnadsförsäkringen täcker skadefall som inte täcks av till exempel hem- och villaförsäkringar eller entreprenadförsäkringar. Bland annat skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktiga material eller felaktigt arbete. Här kan du läsa en utförlig beskrivning av Nybyggnadsförsäkringen.

Många husleverantörer har inkluderat Nybyggnadsförsäkringen i priset. Om den inte finns med kan du kontakta oss så räknar vi fram ett pris. 

Gar-Bos Nybyggnadsförsäkring är avsedd att täcka skadefall som inte ersätts av hem- och villaförsäkringar eller entreprenadförsäkringar. Det är skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktiga material eller felaktigt arbete och som inte inträffar plötsligt. 

Exempel på en sådan skada är mögel som uppstår efter långvarigt läckage på grund av en felaktigt installerad golvbrunn. En fuktskada som däremot har sitt ursprung i en plötslig och oförutsedd händelse täcks av hem- och villaförsäkringen. Till exempel om skadan orsakats av att tätskiktet i ett våtrum punkterats vid exempelvis borrarbeten. Skulle rörläckage uppstå brukar även dessa omfattas av hem- och villaförsäkringen.  

Mer information om Nybyggnadsförsäkringen finns här.

Gar-Bos Nybyggnadsförsäkring täcker skadefall som inte täcks av till exempel hem- och villaförsäkringar eller entreprenadförsäkringar. Bland annat skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktiga material eller felaktigt arbete. Här hittar du mer information och offertförfrågan.

Nybyggnadsförsäkringen bör, men måste inte, vara tecknad innan slutbesiktningen görs. Naturligtvis går den att teckna tidigare, till exempel samtidigt som Färdigställandeförsäkringen. Det vill säga innan byggarbetena påbörjas. Kontakta oss gärna så berättar vi hur du gör för att teckna försäkringen senare.

Nej, men det brukar normalt också ingå i hemförsäkringen.

Den som bygger hus måste enligt lag ha ett Färdigställandeskydd. Gar-Bo erbjuder ett bra sådant skydd genom Färdigställandeförsäkringen. Dessutom är Gar-Bos Nybyggnadsförsäkring ett bra skydd som täcker flera områden där den vanliga hem och villaförsäkringen inte gäller. Båda tecknar du enkelt här. Vi rekommenderar att du även kontrollerar att entreprenören har en entreprenad- och en allriskförsäkring.

Ofta tecknar entreprenören skyddet/försäkringen för beställarens räkning. Kolla alltid detta med din leverantör eller entreprenör om du är osäker. Hos Gar-Bo kan även konsumenten teckna färdigställandeförsäkringen.

Färdigställandeförsäkringen tecknas av konsumenten eller entreprenören. Ofta är försäkringen inkluderad av husleveratören, i andra fall kan den ingå i entreprenörens åtagande. Det ska i så fall framgå av avtalen.

Om din husleverantör inte redan inkluderat Färdigställandeförsäkringen kan du kontakta oss för att få ett pris. Kostnaden varierar beroende på avtalssummans storlek, byggtiden och entreprenörens ekonomiska ställning.

En Färdigställandeförsäkring är ett obligatoriskt ekonomiskt skydd som är tänkt att hjälpa byggherren/beställaren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Gar-Bos Färdigställandeförsäkring  täcker till exempel eventuella fördyrningar om du skulle behöva upphandla en ny entreprenör. Här hittar du mer information och offertförfrågan.

Färdigställandeförsäkringen ska du teckna innan du börjar att betala entreprenören. Tänk också på att när Färdigställandeskydd krävs så måste detta finnas och kunna visas upp för du ska få ett startbeskedBeställ Färdigställandeförsäkringen här.

I Bygglovet ska det framgå om Färdigställandeskydd krävs. Även om du inte måste ha ett Färdigställandeskydd är det något som du bör överväga. Det ger dig ett ekonomiskt skydd som ökar din trygghet om din entreprenör inte kan färdigställa ditt byggprojekt, till exempel om entreprenören går i konkurs. Observera att du kan vara tvungen att ha ett Färdigställandeskydd även om arbetet inte kräver byggnadslov. Det är byggnadsnämnden som beslutar när Färdigställandeskydd ska finnas. 
Läs om Färdigställandeförsäkringen här.

Nybyggnadsförsäkringen och Byggfelsförsäkringen hör båda till fastigheten och följer med huset vid ett ägarbyte.  Färdigställandeförsäkringen gäller endast för de(n) som står som försäkringshavare på försäkringsbrevet.

Färdigställandeförsäkringen gäller under byggtiden. Eventuella anmärkningar som noterats i slutbesiktningen täcks också upp till ett år efter besiktningsdatumet.

I regel tar det oss en arbetsdag att ta fram en offert på en Färdigställandeförsäkring. Försäkringsbrevet ska du få hem med post och/eller e-post så fort fakturan är registrerad som betald hos oss. I normala fall får du ditt försäkringsbrev i handen inom en vecka. Beställ offert här

KA-tjänsten är en standardiserad tjänst som innehåller vissa moment. KA arbetar på ditt uppdrag varför du alltid kan lyssna med den som är KA om eventuella tilläggstjänster. En KA är kunnig i byggfrågor och regelverk och dessutom insatt i ditt bygge och då kan det vara en klok idé att dra nytta av den kompetensen om du behöver mer hjälp.

Den som bygger hus måste enligt lag ha ett Färdigställandeskydd. Gar-Bo erbjuder ett bra sådant skydd genom Färdigställandeförsäkringen. Dessutom är Gar-Bos Nybyggnadsförsäkring ett bra skydd som täcker flera områden där den vanliga hem och villaförsäkringen inte gäller. Båda tecknar du enkelt här. Vi rekommenderar att du även kontrollerar att entreprenören har en entreprenad- och en allriskförsäkring.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren kan vara en fysisk person eller en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening eller en myndighet. Om du köper en tomt och låter en entreprenör bygga ett hus på tomten blir du Byggherre.

Ja, det får du göra. Tänk dock på att det är en byggarbetsplats som lyder under speciella regler. Därför måste du alltid ta kontakt med din entreprenör innan och stämma av lämplig tid med denne.

Du ska inte göra en tvåårsbesiktning om entreprenören gått i konkurs eftersom det då inte finns någon att ställa krav på angående fel och brister i huset. Vid delad entreprenad eller om du har Byggfels- eller Nybyggnadsförsäkring bör du kontakta oss för rådgivning. 

Skriv till entreprenören och uppmana denne att åtgärda felen samt be om en tidplan för arbetet. Om detta inte hjälper bör du lyssna med en jurist om hur du kan gå vidare. Brev och juridisk hjälp kan räcka långt.

Kostnaden styrs av olika faktorer och kan variera beroende på storlek, utrustning mm. Kontakta oss för mer information.

Den som inte är nöjd med en besiktning har 30 dagar på sig att begära en så kallad överbesiknting. Eftersom vi på  Gar-Bo vill veta varför ni inte är nöjda ber vi er att också ta kontakt med oss och berätta vad ni är missnöjd med.

Besiktningsmannen undersöker om entreprenaden har fullgjorts på ett kontraktsenligt sätt och avgöra fackmässigheten i det utförda arbetet. Gar-Bo har besiktningsmän i hela landet och du kan enkelt beställa en besiktningsman via vår hemsida. Se även filmen som visar hur en slutbesiktning går till.

Besiktningsmannen har slutfört sitt uppdrag när besiktningsutlåtandet (protokollet) har skickats till parterna.